GAS HOGAR - Instalaciones de gas -

Oferta / novetat

INSTALACIÓN DE GAS 226,16€ ➡️ 39,25€

Català

Passa't al gas natural i gaudiràs de tots aquests avantatges, amb aquesta increïble oferta

 • Instalació Receptora Comunitària (si no existeix)*
 • Instalació Individual (fins a clau de finestra)
 • Instalació receptora individual (màx 2 aparells)
 • Proves, certificats i legalització d'instalació.
 • Tràmit d'alta amb Endesa Gas
 • Calentador estanc automàtic de campanya, GRATUÏT!
 • Si la seva cuina funciona a Butano, l'adaptam a Gas Natural
 • Drets d'alta i escomesa (186,91€) subvencionats**

Abans 

226,16€

Ara  

 

39,25€

Soliciti més informació a GAS HOGAR

*Es realizará instalació comunitaria en campanya sempre que a la finca no hi hagi instalació de Gas Natural, en cap cas es modificarà instalació comunitaria existent.
** Drets d'alta i escomesa subvencionats a la presentació de factura a Endesa, IVA a càrreg del client 39,25€.  Aquest càrreg sols vendr`s reflexat una única vegada a la primera factura de comercialitzadora.
Oferta exclusivament per SV o SH, NO aplicable a Locals comercials i/o Unifamiliars.
Ofera vàlida a 2018

 

Español

Pásate al gas natural y disfrutarás de todas estas ventajas, con esta increíble oferta

 • Instalación Receptora Comunitaria (si no existe)*
 • Instalación Individual (hasta llave de ventana)
 • Instalación receptora individual (máx 2 aparatos)
 • Pruebas, certificados y legalización de instalación
 • Tramite de alta con Endesa Gas
 • Calentador estanco automático de campaña, GRATUITO!
 • Si su cocina funciona a Butano, lo adaptamos a Gas Natural
 • Derechos de alta y acometida (186,91€) subvencionados**

Antes 

226,16€

Ahora  

 

39,25€

Solicite más información en GAS HOGAR

*Se realizará instalación comunitaria en campaña siempre que en la finca no haya instalación de Gas Natural, en ningún caso se modificará instalación comunitaria existente.
** Derechos de alta y acometida subvencionada a la presentación de factura en Endesa, IVA a cargo del cliente 39,25€.  Este cargo solo vendrá reflejado una única vez en la primera factura de comercializadora.
Oferta exclusivamente para SV o SH, NO aplicable en Locales comerciales y/o Unifamiliares.
Ofera válida en 2018

Photos: 
Location: 
Features: 

 Català

Estalvi: És el subministre d'energia més econòmic: el seu elevat rendiment es tradueix en un menor consum final d'energia i, per tant, en un menor cost total a l'usuari

   
Comoditat: Asegura un abastiment continu d'energía, evitant els talls de subministre. Proporciona una gran potència de subministre. Permet l'utilizació simultania de tots els aparells de gas domèstics que es poden instal·lar en una vivenda. No requereix d'emmagatzematge, evitant així estar pendent de subministres puntuals com ocorre amb altres fonts d'energía.
   
Pagar lo just: El consum de gas natural es paga després de consumir d'acord a un control precís segons medició per contador.
   
Seguretat: El gas natural està compost principalment per metà, que es de menor densitat que l'aire, pel que es difón veloçment en cas d'incident.
   
Sense Reposició: Gràcies al subministre continu del gas natural no tendràs que estar preocupat per la reposició, no més comanes ni carregar amb bombones.
   
Millor Manteniment: Al ser una energia que es subministra en forma gaseosa els aparells de la instalació tenen un menor mantenimient que els que utilitzen combustibles líquids.

Soliciti més informació a: GAS HOGAR

 

Español

Ahorro: Es el suministro de energía más económico: su elevado rendimiento se traduce en un menor consumo final de energía y, por tanto, en un menor coste total al usuario

   
Comodidad: Asegura un abastecimiento continuo de energía, evitándose los cortes de suministro. Proporciona una gran potencia de suministro. Permite la utilización simultánea de todos los aparatos de gas domésticos que se pueden instalar en una vivienda. No requiere de almacenaje, evitándose así estar pendiente de suministros puntuales como ocurre con otras fuentes de energía.
   
Pagar lo justo: El consumo de gas natural se paga después de consumir de acuerdo a un control preciso según medición por contador.
   
Seguridad: El gas natural está compuesto principalmente por metano, que es de menor densidad que el aire, por lo que se difunde velozmente en caso de incidente.
   
Sin Reposición: Gracias al suministro continuo del gas natural no tendrás que estar preocupado por la reposición, no más pedidos ni cargar con bombonas.
   
Mejor Mantenimiento: Al ser una energía que se suministra en forma gaseosa los aparatos de la instalación tienen un menor mantenimiento que los que usan combustibles líquidos.

Solicite más información en: GAS HOGAR

Address: 
C / Asipo, 2 Local 7 · 07011 Poligono Ca'n Valero, Palma · Mallorca
City: 
Palma
Telephone: 
693463479
Share: 
SubcatInd: 
Construcció i reformes
Amb la col·laboració de l'Ajuntament